Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ zdajlicencje.pl

§1

 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu korzystania z platformy e-learningowej zdajlicencje.pl zwanego dalej Regulaminem, obejmuje prawa i obowiązki użytkownika platformy oraz zakres i warunki korzystania z systemu.
 2. Platforma zdajlicencje.pl, zwana dalej platformą, jest podstawowym środowiskiem wykorzystywanym do tworzenia i prowadzenia kursów e-learningowych
 3. Użytkownicy platformy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu w trakcie pierwszego logowania do platformy i przestrzegania zawartych w regulaminie postanowień.

§2

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Platforma edukacyjna (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – Modularne, dynamiczne środowisko nauczania zorientowane przedmiotowo, typu LMS (ang. Learning Management System) wykorzystywane do organizowania kształcenia na odległość za pośrednictwem urządzeń multimedialnych i sieci Internet.
 2. Kurs - wydzielona na platformie jednostka funkcjonalna udostępniająca narzędzia umożliwiające przygotowanie i udostępnianie materiałów, komunikowanie się ze studentami, monitorowanie aktywności i sprawdzanie stopnia opanowania materiału.
 3. Użytkownicy platformy – osoby posiadające konto na platformie
 4. goście – osoby, które mogą mieć dostęp do wybranych e-kursów, bez konieczności logowania się na platformę.
 5. Konto użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz zakres przydzielonych uprawnień.
 6. Administrator platformy – osoba upoważniona do nadzoru technicznego, zarządzania platformą, założonymi na niej kursami i kontami użytkowników, posiadająca uprawnienia do zawieszania i usuwania kont w przypadku nieprzestrzegania przez użytkowników zasad i warunków niniejszego regulaminu.

§3

 1. Platforma e-learningowa dostępna jest w Internecie bezpośrednio pod adresem https://zdajlicencje.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Za prawidłowe funkcjonowanie i obsługę platformy odpowiada administrator platformy.
 3. Kursy na platformie e-learningowej uporządkowane są według kategorii odzwierciedlających rodzaj licencji do której kurs przygotowuje użytkownika
 4. Dostęp do kursów możliwy jest po zalogowaniu się użytkownika na platformę za pomocą loginu i hasła dostępu.
 5. Udział w kursach jest płatny, a wysokość opłaty, oraz czas dostępu do kursu wybiera użytkownik w momencie zapisu na kurs.
 6. Uprawnienia użytkowników do korzystania z kursu na platformie wygasają w momencie upływu czasu, na który student wykupił kurs.

§4

 1. Konta użytkowników mogą być tworzone samodzielnie przez użytkowników lub, w ich imieniu, przez administratora platformy; mogą być również tworzone przy wykorzystaniu zewnętrznych baz danych
 2. Decyzję w sprawie sposobu tworzenia kont użytkowników oraz rodzaju wykorzystywanych baz podejmuje administrator platformy.
 3. Założenie konta na platformie e-learningowej równoznaczne jest z udzieleniem przez użytkownika zgody na wykorzystanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) w zakresie koniecznym do obsługi platformy przez administratora platformy
 4. Użytkownik posiadający konto na platformie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych zamieszczonych w profilu oraz uzupełnienia i modyfikacji zawartych w nim informacji.

§5

 1. Do obowiązków studenta korzystającego z platformy należy w szczególności:
  1. Ochrona poufności hasła dostępu do platformy oraz kluczy dostępu do kursów (tj. bezpieczne przechowywanie danych niezbędnych do zalogowania się na platformę i kursu oraz podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie dostępowi osobom trzecim do konta użytkownika).
  2. Korzystanie wyłącznie z zasobów platformy przeznaczonych dla grupy, której student jest członkiem.
  3. Wszelkie problemy dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania platformy jak i nieprawidłowości merytorycznych, można zgłaszać administratorowi na adres boruh@boruh.com.pl
 2. Użytkownik korzystający z platformy e-learningowej posiada prawo do:
  1. Przeglądania, kopiowania, drukowania oraz przechowywania materiałów i pomocy dydaktycznych zamieszczonych w kursie jedynie do osobistego użytku oraz wyłącznie w celach edukacyjnych.
  2. Wsparcia merytorycznego i technicznego związanego z wykorzystaniem metod dostępnych na platformie.

§6

 1. Zabronione są następujące działania i/lub zachowania użytkownika korzystającego z platformy
 2. Przekazywanie osobom nieuprawnionym danych dostępowych (hasła i loginu) oraz klucza dostępu do kursu, w celu umożliwienia im przeglądania oraz kopiowania zawartości edukacyjnej kursu, materiałów informacyjno-organizacyjnych oraz przesyłania lub/ i modyfikacji jakichkolwiek treści na kursie.
 3. Wykorzystywanie konta innego studenta w celu wejścia na kurs, do którego osoba jest nieuprawniona w celu przeglądania zawartości dydaktycznej kursu, kopiowania zamieszczonych na nim zasobów edukacyjnych oraz przesyłania i/lub modyfikowania jakichkolwiek opublikowanych na nim treści.
 4. Zamieszczanie na platformie materiałów i wypowiedzi zabronionych lub sprzecznych z polskim i międzynarodowym prawem, wypowiedzi, które naruszają dobre imię osób/instytucji prawa innych użytkowników platformy,
 5. Publikowania treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających elementy pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc oraz obrażające uczucia religijne.
 6. Tworzenie linków do internetowych źródeł informacji zawierających nieprzyzwoite, obraźliwe i obsceniczne treści,
 7. Wykorzystywanie platformy w celach komercyjnych lub uzyskania finansowych korzyści. Zamieszczanie na niej treści komercyjnych, reklam, ogłoszeń niezwiązanych z procesem kształcenia.
 8. Rozpowszechnianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie oraz wyświetlanie materiałów dydaktycznych pobranych z kursów umieszczonych na platformie elearningowej i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych bez pisemnej zgody autora kursu.
 9. Zakłócanie prawidłowego funkcjonowania platformy oraz pracy innych użytkowników, a w szczególności studentów uczestniczących w kursach

§7

 1. Materiały i wypowiedzi niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu zamieszczone przez użytkowników na platformie mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez administratora platformy.
 2. Administrator platformy ma prawo do natychmiastowego zablokowania konta użytkownika lub jego usunięcia w przypadku stwierdzenia:
  1. Wykorzystywania platformy w sposób odbiegający od jej przeznaczenia, a w szczególności w sposób naruszający prawo lub dobre imię administratora oraz innych użytkowników.
  2. Udostępnienia konta użytkownika osobom trzecim
  3. Zamieszczenia na platformie materiałów z naruszeniem praw autorskich.
 3. Użytkownikowi platformy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia, jeżeli nastąpiło ono z powodów podanych powyżej.

§8

 1. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem platformy e-learningowej, należy zgłaszać na adres e-mail: boruh@boruh.com.pl
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do platformy ze względu na prace utrzymaniowe, bezpieczeństwo systemu oraz zmiany i ulepszenia systemowe.
 3. Administrator platformy zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o planowanych przerwach technicznych ze znacznym wyprzedzeniem.
 4. Ograniczenie dostępu do platformy może trwać przez okres jaki wymaga usunięcie przyczyny, która spowodowała brak dostępu do systemu. W przypadku faktycznego wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu platformy, administrator dołoży wszelkich starań w celu ich jak najszybszego usunięcia w miarę możliwości technicznych, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Zaistniałe ograniczenia w dostępności platformy, zakłócenia w jej funkcjonowaniu oraz szkody spowodowane awariami, działaniem siły wyższej, działaniami destabilizującymi pracę systemu lub innymi czynnikami niezależnymi od prac wykonywanych przez niego.
  2. Negatywne skutki wynikające z utraty danych oraz z ujawnienia danych dostępowych służących do logowania osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia.
  3. Jakość i ciągłość usługi dostępu do sieci Internet oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet.

§9

 1. W przypadku dokonania zmian w niniejszym regulaminie, administrator platformy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie użytkowników poprzez przesłanie im informacji o dokonanych zmianach i zamieszczenie na platformie jednolitego dokumentu.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści niniejszego regulaminu oraz zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są w oparciu o przepisy prawa ogólnego oraz akty prawne obowiązujące na terenie Polski.

Polityka prywatności


 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: zdajlicencje.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Boruch - Tomasz Borowiak Sielawy 8/17, 61-619 Poznań
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: boruh@boruh.com.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Prowadzenie forum internetowego
 • Prowadzenie rozmów typu chat online
 • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
 • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
 • Realizacja zamówionych usług
 • Prezentacja oferty lub informacji
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: hekko.pl
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod adresem https://hekko.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • operatorzy płatności
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne: